شماره حساب هاي شرکت خدمات مسافرتی ثامن الائمه (سفرهاي زیبا)
شماره کارت ملت: 6104337954984082 شماره حساب بانک ملت : 1016915646
شماره کارت ملی : 6037991145018655 شماره حساب ملی : 0100862357004
به نام آقاي محمدهادي شکیبا فرد
لطفا پس از واریز وجه با شماره 07132360447 واحد حسابداري سر کار خانم سعادت و یا سر کار خانم عدلو تماس حاصل فرمائید و یا فیش واریزي را به شماره 07132340340 فاکس نمائید .